Exjobb klart Bachelor thesis completed

Nu är examensarbetet som bland annat resulterat i en skalmodell färdigt.  Modellen behöver vidareutvecklas för att kunna fungera som en gravitationssimulerande rigg. Läs mer om detta i rapporten.

The thesis is now completed and the result is a scale model of the rig. The model needs some further development in order to work properly as a gravitation simulating rig. Read the report here (Swedish only).

Skalmodellen. The scale model.
Skalmodellen. The scale model.

Exjobb på Chalmers Thesis at Chalmers University of Technology

Nu pågår arbetet med att skapa en elektronisk prototyp i samarbete med VisualACT till Vajra som skall fungera i en dimension d.v.s. man skall kunna hoppa upp och ner. Läs mer om exjobbet HÄR.

At this moment we are working in collaboration with VisualACT on making a electronic prototype of Vajra that will work in one dimension and will allow people to jump up and down. This will also result in a thesis at Chalmers University of Technology.

Simuleringar och beräkningar gjorda Simulations and calculations done

20131024_130007

Nu har masterstudenter på Systems, Control and Mechatronics vid Chalmers tekniska högskola tagit fram ett lösningsalternativ. Eleverna använde programmet Simulink för beräkningar och simuleringar och kunde därmed skapa en animation i programmet Blender. I animationen jämförs ett oreglerat system med ett reglerat. Rapporten på arbetet finns att läsa här.

Swenglish
Now the
master students in Systems, Control and Mechatronics at Chalmers University of Technology have developed a solution for the system. Students used the program Simulink for calculations and simulations, and made an animation in the program Blender. In the animation you can see a comparison between an unregulated system and a regulated. The report on the work is available here.

Chalmersstudenter deltar i projektet Chalmers students is involved in the project

Nu har masterstudenter på Systems, Control and Mechatronics vid Chalmers tekniska högskola tilldelats en uppgift kopplad till beräkningar som behöver göras för att kunna simulera gravitationer lägre än jordens. Förenklat sett så blir uppgiften att beräkna flygbanan genom luften för användaren när denne accelererar och får en given utgångshastighet från markplan/golvet. Kursen som studeras heter SCM design project och pågår i drygt sju veckor och leder förhoppningsvis till en modell som kan simuleras och animeras i lämplig programvara.

Swenglish
Now, master students in Systems, Control and Mechatronics at Chalmers University of Technology assigned a task related to calculations that need to be done in order to simulate gravitation lower than Earth’s. Put simply, the task is to do calculations of the flight path through the air for users that accelerates and gets a given initial speed from the ground / floor. The course of study is called SCM design project and will last for seven weeks and will hopefully lead to a model that can be simulated and animated in appropriate software.

Modellens ställning Rig for the model

Här är ställningen till modellen där jag kommer att montera motorer, trissor som via trådar kommer att bära på ett objekt som representerar den fullskaliga variantens användare (person som flyger runt i riggen). Modellen mäter ca 600x600x1000 mm och är gjord i pressad styren-akrylnitril, stål och aluminium.

Swenglish
Here is the rig for the model where I will mount the motors, pulleys and wires that will carry an object that represents the full-scale variant’s users (person flying around in the rig). The model measures approximately 600x600x1000 mm and is made out of styrene-acrylonitrile, steel and aluminum.

20130822_155142

Första steget på modellen First step at model

En modell kommer att göras med hjälp av Arduino som microcontroller. Microcontrollern används här för att ta emot signaler från joysticks som behandlas och skickar signaler till fyra stegmotor-drivers som skickar styr respektive stegmotor. Här är en bild på första steget i modellen, steglös separat styrning av de fyra motorerna med hjälp av två joysticks. Nästa steg i programmeringen blir att kunna styra positionen hos ett objekt upphängt i två trådar med tillhörande motorer i två dimensioner med hjälp av en joystick.

Swenglish
A model is under development using an Arduino microcontroller. The microcontroller are used herein to receive and process signals from joysticks which. The signals are then sent to four stepper motor drivers which are controlling the stepper motors. Here is a picture of the first step of the model, stepless separate control of the four motors using two joysticks. The next step in the programming is to control the position of an object suspended by two wires and their associated motors in two dimensions using a joystick.

20130820_173756

Användningsområden Aerias of usage

Vajra är från början tänkt att användas för sceniska framträdanden men andra användningsområden är tänkbara:

 • På nöjesfält
 • Utställningar  Ex
 • Träning för astronauter
 • Träning för ryggmärgsskadade personer och liknande
 • Säkerhetslina vid höghöjdsarbete / sport
 • Säkerhetslina vid akrobatikträning
 • Filminspelningar

Swenglish
Vajra is initially intended to be used for performances but other uses are possible:

 • At fairgrounds
 • Exhibitions
 • Training for Astronauts
 • Training for spinal cord injured persons and similar
 • Safety line for workers
 • Safety line for acrobatics training
 • Ffilm recordings